Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 45.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 20 499 116,84 zł, w tym:
-  dochody bieżące - 20 222 380,84 zł,
- dochody majątkowe - 276 736,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 23 988 615,84 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 20 264 814,84 zł,
- wydatki majątkowe - 3 723 801,00 zł.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 267,47 KB 35

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 13:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 13:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-10-24 13:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 122