Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 52.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXIV sesji Rady Gminy w sprawach:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;
2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;
3) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
4) zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
5) przyjęcia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok ;
6) przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie  Miastkowo na lata 2018 - 2025;

 - stanowiące załączniki nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1.  Upoważniam:

1)  Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2)  Inspektora ds. księgowości podatkowej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
3) Zastępcy Kierownika USC do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
4) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-08 15:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-08 15:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 108