Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję stałą komisję przetargową, zwaną dalej ,,komisją’’ do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, w składzie:

1)     Cwalina Janina – Przewodnicząca Komisji,
2)     Skupska Agnieszka – Z-ca Przewodniczącej Komisji,
3)     Brzostek Marta – Sekretarz Komisji,
4)     Małż Bogumiła – członek Komisji,
5)     Prytuła Dorota – członek Komisji,
6)     Bieńkowska Agnieszka – członek Komisji,
7)     Kuczyńska Katarzyna – członek Komisji,
8)     Zduńczyk Agnieszka – członek Komisji.

§ 2. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wiadomości specjalistycznych, na wniosek komisji powołuje się biegłych.

§ 4. Regulamin pracy komisji określa załącznik do zarządzenia.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Miastkowo nr 42/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 101,62 KB 32

Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-01-03 14:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 127