Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.5.2017
z dnia 27 października 2017 r.
wydobywania kopaliny ze złoża piasku ze żwirem "DROGOSZEWO VIII" na działce nr 506 w obrębie wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 27 października 2017r. na wniosek  P.H.U. EURO- MAX Zenon Stefański, zam. 07-410 Ostrołęka, ul. dr J. Psarskiego 22/134 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem ,, DROGOSZEWO VIII'' na działce nr 506 w obrębie wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych II w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2,
w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-27 14:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-27 14:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 129