Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/127/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Korytki Leśne
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446, poz.1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Gmina Miastkowo wyraża intencję przystąpienia do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo ul. Nowogrodzka - Korytki Leśne.

§ 2. Gmina Miastkowo deklaruje współudział w realizacji ww. zadania do wysokości 50% poniesionych kosztów. Środki na realizację powyższego zadania zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Miastkowo
na 2018 r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek  Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 92,93 KB 39

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 132