Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/125/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.1948; z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 poz. 1537) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miastkowo pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na wykonanie:
- remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953B w Miastkowie ul Nowa (odcinek o długości ok. 200 m) w wysokości 15.000,00 zł,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo w wysokości 32.000,00 zł.
 
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Miastkowo
na 2017 r.
 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie bądź porozumieniu  pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Miastkowo.
 
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Miastkowo do zawarcia tejże umowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,37 KB 37

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 146