Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/143/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowowraz ze szczegółową inwentaryzacją
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2017 r. poz. 1875, poz.  2232) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo wraz ze szczegółową inwentaryzacją stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/133/09 z dnia 26 listopada 2009 r. Rady Gminy Miastkowo w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo na lata 2009- 2032".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 7,13 MB 40

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 122