Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/142/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948; z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/136/2017 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 192,38 KB 29

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 118