Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/141/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 20 704 461,02 zł, w tym:
- dochody bieżące - 20 427 725,02 zł,
- dochody majątkowe - 276 736,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 24 193 960,02 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 20 578 909,02 zł,
- wydatki majątkowe - 3 615 051,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 52 129,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57 674,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przyjmują kształt zgodny z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 597,01 KB 29

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 114