Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (19.02.2018 r.)


ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo informuje, że

 

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) na godzinę 930.

Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo,
  c)  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych,
  e) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo,
  f) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym,
  g) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo.  
 4. Rozpatrzenie sprawozdań dotyczących:
  a) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  za rok 2017,
  b) wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2017 r. na terenie gminy Miastkowo,
  c) realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata  2012-2020.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2017 r.
 6. Zapytania i wolne wnioski

Przewodnicząca Komisji

Alina Kaczyńska


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-02-09
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-02-09 07:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-02-09 07:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-02-23 13:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206