Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-29/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 września 2009 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXII sesji odbytej w dniu 31 sierpnia 2009 r.
1) uchwała Nr XXII/127/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
2) uchwała Nr XXII/128/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy Miastkowo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie – zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania jednego egzemplarza uchwały Wojewodzie oraz radcy prawnemu; niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-09-04 12:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-09-04 12:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215