Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-34/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2009 r.
oddania w najem lokali użytkowych z zasobu gminnego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr  223, poz. 1458 ), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz.U z 2004 r, Nr 261 poz.2603, z 2005 r Nr 281, poz. 2782, Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459, Dz,U. z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz.1601, Dz.U z 2007r. Nr 69 poz.468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U z 2008 r., Nr 59 poz.369,  Dz. U z 2009 r., Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, poz. 340, Nr 98 poz. 817) oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczam do oddania w najem w formie przetargu pisemnego nieograniczonego lokale użytkowe wydzielone w budynku gospodarczym-lecznicy zwierząt, oznaczone nr 4, 5, 6, 7 położonym w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 18, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1168/10,własność Gminy Miastkowo KW 27.418.

§ 2

Ustalam okres najmu nie dłuższy niż 5 lat z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą

§ 3

Ustalam stawkę wyjściową za 1 m2 w wysokości  3 zł netto.

§ 4

Czynsz najmu płatny miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca na podstawie faktury VAT.

§ 5

Najemca będzie ponosił wszystkie koszty związane z użytkowaniem lokalu oraz dbał o porządek w budynku i wokół posesji.
1. Szczegółowe warunki najmu strony ustalą w umowie najmu.

§  6.

Warunki przetargu będą określone w regulaminie.

§ 7.

Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


W Ó J T
Lidia Małgorzat Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 42,77 KB 97

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-10-02 15:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-10-02 15:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-10-05 07:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334