Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-37/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 listopada 2009 r.
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pani Alicji  Dobrowolskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo, w imieniu Wójta, czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, to jest do:
  1) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez Szkołę jej zadań statutowych przed wszystkimi organami władzy i administracji publicznej, bankami, urzędami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi;

  2) zawierania umów na wynajem pomieszczeń, lokali i innych urządzeń przynależnych do szkoły;

  3) podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, w którego zakres wchodzą sprawy dotyczące:
  a) załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
  b) utrzymaniem tych rzeczy w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.
 2. Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie niepogorszonym i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.
 3. Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym: zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i czynienia darowizn.

§ 2.

Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest aż do odwołania. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest każdorazowo zgoda Wójta.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 62/45/97 Zarządu Gminy w Miastkowie z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-11-27 10:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-11-27 10:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231