Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-41/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 grudnia 2009 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIV sesji odbytej w dniu 26 listopada 2009 r.
  1. uchwała Nr XXIV/130/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2010 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2010 rok;
  2. uchwała Nr XXIV/131/09 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2010 rok;
  3. uchwała Nr XXIV/132/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
  4. uchwała Nr XXIV/133/09 w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo na lata 2009 -2032” – zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, realizacja do 2032 r.;
  5. uchwała Nr XXIV/134/09 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2010 rok - zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-09 12:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-09 12:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219