Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-43/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 grudnia 2009 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr  157, poz.1241) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXV Sesji Rady Gminy w sprawach:
1)  zmian w budżecie gminy na 2009 rok;
2)  uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2010 r.;
3) udzielenia pomocy finansowej;
stanowiące załączniki Nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Upoważniam Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
  2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 3 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-14 15:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-14 15:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205