Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 stycznia 2010 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXV sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.
1) uchwała Nr XXV/135/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków w budżecie gminy 2010 roku na budowę schroniska dla bezpańskich zwierząt, realizacja 2010 r.;

2) uchwała Nr XXV/136/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XXV/137/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2010 -zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2010 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-07 14:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-07 14:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 244