Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-45/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2009 r.
oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Ruszczki” lokalu użytkowego z zasobu gminnego w budynku nr 19 w Chojnach-Naruszczkach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr  223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co następuje :

§ 1.

Oddaje nieodpłatnie w użyczenie na czas nieoznaczony lokal użytkowy o powierzchni 253,53 m2 położony na parterze budynku nr 19 Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Ruszczki” na realizację celów statutowych.

§  2.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Ruszczki” nie może bez zgody Wójta Gminy oddawać lokalu w najem oraz  osiągać zysków z prowadzonej działalności.

§ 3.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Ruszczki” powinno korzystać z przedmiotu użyczenia zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki a mianowicie dbać o bieżące utrzymanie porządku  w lokalu i posesji aby obiekt nie uległ dewastacji,  a w szczególności:
1) ogrzewać lokal w okresie zimowym,
2) dokonywać drobnych remontów i napraw powstałych w wyniku zwykłej eksploatacji urządzeń i lokalu.

§ 4.

Szczegółowe warunki najmu strony ustalą w umowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-18 08:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-18 08:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205