Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-47/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2009 r.
oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w budynku administracyjno  – socjalnym przy ulicy Długiej 7 w Miastkowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr  223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  zarządzam co następuje :

§ 1.

Oddaje w najem Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu UNIMER spółce z o.o. lokal użytkowy o powierzchni 16 m2 wydzielony w budynku administracyjno – socjalnym przy ulicy Długiej 7 w Miastkowie.

§ 2

Ustalam okres najmu nie dłuższy niż 3 miesiące tj od dnia 1 stycznia 2010 r
do dnia 31 marca 2010 roku z przeznaczeniem na biuro firmy.

§ 3.

Ustalam stawkę czynszu za 1 m2 w wysokości 14,40 zł netto.

§ 4.

Czynsz najmu płatny miesięcznie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury  VAT.

§ 5.

Najemca będzie ponosił wszystkie koszty związane z użytkowaniem lokalu a także będzie opłacał podatek od nieruchomości.

§ 6.

Szczegółowe warunki najmu strony ustalą w umowie najmu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-18 08:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-18 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201