Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-40/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 listopada 2009 r.
zarządzenia wyboru sołtysa wsi Gałkówka
Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Gałkówka stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 79/XXI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, zmienionego uchwałą Nr VIII/41/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2003 roku (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 109, poz. 2056) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Gałkówka na dzień 10 grudnia 2009 r. (czwartek), godz. 1500.
  2. Zebranie odbędzie się w mieszkaniu dotychczasowego sołtysa Pani Anny Kopeć zam. Gałkówka 2.
  3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2009 r. (czwartek), godz. 1530, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2.

Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń w sołectwie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-25 11:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-25 11:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225