Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 lutego 2010 r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2009 r.; Nr 19, poz.100, Nr 22, poz.120, Nr 157, poz. 1241;) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2010 r.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 30,3 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-02-02 10:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-02-02 10:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-19 09:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238