Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 lutego 2010 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVI

Sesji Rady Gminy w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
2) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo;
3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok;
4) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2010 r.;
5) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2010 r.;
stanowiące załączniki Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważniam:
1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
2) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
3) Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 2 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-02-17 12:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-02-17 12:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228