Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 marca 2010 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVI sesji odbytej w dniu 26 lutego 2010 r.
1) uchwała Nr XXVI/138/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XXVI/139/10 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach
na terenie Gminy Miastkowo - zobowiązuje się inspektora do spraw księgowości budżetowej
do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwały, od dnia wejścia
w życie uchwały;

3) uchwała Nr XXVI/140/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2010 rok – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania
wyciągów kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały oraz do zapewnienia jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania;

4) uchwała Nr XXVI/141/10 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2010 rok -
zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu
ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2010 rok;

5) uchwała Nr XXVI/142/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2010 rok - zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do koordynowania realizacji planu pracy Komisji ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2010 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-04 12:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-04 12:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235