Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 marca 2010 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVII Sesji Rady Gminy w sprawach:
  1. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku;
  2. zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
  3. określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
  4. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka;
  5. zmian w podziale Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania;
stanowiące załączniki Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Upoważniam:
  1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 i 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
  2. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
  3. Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-11 08:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-11 08:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220