Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 marca 2010 r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pulicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 149, poz. 1454, z 2004r. Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009r. Nr 157, poz.1241) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, według którego:
  2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 12.184.108 zł.
  3. Wykonanie – 12.091.780,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1i 1a.
  4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13.794.108 zł.
  5. Wykonanie – 12.343.407,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

§ 2.

Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

  1. Sprawozdania, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:
  2. Radzie Gminy.
  3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 4,17 MB 90

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-23 09:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-23 09:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-03-23 10:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228