Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 11/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVIII sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2010 r.
  1. uchwała Nr XXVIII/149/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
  2. uchwała Nr XXVIII/150/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 -2017- zobowiązuje się podinspektora do spraw funduszy pomocowych i zamówień publicznych do koordynacji planu zgodnie z podjętą uchwałą, od wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 11:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 11:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216