Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 czerwca 2010 r.
przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Drogoszewo w formie przetargu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241: z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146 ) oraz  § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam zbyć w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie wsi Drogoszewo jednostka ewidencyjna Miastkowo, własność Gminy Miastkowo, oznaczone numerami: 254, 255, 256, 257 każda o powierzchni 0,25 ha dla których Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą Nr KW LM!L/ 00009460

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości przedstawia załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do zarządzenia 39,29 KB 76

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-06-23 08:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-23 08:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-06-23 08:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 212