Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lipca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie (Dz.Urz. WP z 2008r.  Nr 23, poz. 257) na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie,  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0151-3/08 Wójta Gminy Miastkowo, z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej, otrzymuje brzmienie:
„1. Wynajem Sali widowiskowej wraz z kuchnią  w Gminnym Ośrodku Kultury

lp    charakter imprezy    koszt najmu w zł.
1.   Pogrzeby                 400 zł
2.   Komunie i chrzciny    700 zł.
3   Urodziny i imieniny do 50 osób –  700 zł.  pow. 50 - 1200 zł.
4.   Wesela do 50 osób -1200 zł.  pow. 50 osób- 1600 zł.
5.   Zabawa sylwestrowa 2000 zł.    - cena wywoławcza

2.  Wynajem sali widowiskowej na dzień 31 grudnia (na Sylwestra) odbywać się będzie w trybie przetargu ustnego (licytacja) lub pisemnego (składanie ofert) .
3. Wynajem sali widowiskowej i pomieszczeń na poddaszu na szkolenia – 25 zł./godz.ale nie więcej niż 200 zł za dzień.
4.  Wynajem pomieszczenia na dolnym parterze na szkolenia  – 10 zł./godz., ale nie więcej niż 100 zł za dzień.
5. Wynajem sali widowiskowej  na pokazy, prezentacje, itp. – 200 zł. za sesje przy liczebności grupy do 50 osób, 300 zł  gdy liczebność grupy przekracza 50 osób.
6. Wynajem placu GOK na imprezy zarobkowe – 400 zł.
7. Wynajem świetlicy (budynek przy Urzędzie Gminy) na imprezy towarzyskie oraz zebrania  -200 zł + 22% VAT”.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Miastkoiwo Nr 17/10 z dnia 5 lipca 2010 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Janina Cwalina2010-07-19 13:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-19 13:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-07-30 08:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210