Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 lipca 2010 r.
zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 14.329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 14.329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 1.976.659 zł.
 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.022.671 zł, w tym ;
  - dochody bieżące – 12.570.920 zł,
  - dochody majątkowe – 451.751 zł.
 5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.298.306 zł, w tym ;
  - wydatki bieżące – 12.378.201 zł,
  - wydatki majątkowe – 4.920.105 zł.

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomzy w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1 i 2 24,03 KB 71

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-07-29 12:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-07-29 12:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-07-30 09:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201