Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 września 2010 r.
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych i budynków z zasobu gminnego
Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz U. Nr 207, poz. 2108 ; z 2009 r. Nr 55 poz. 450 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję stałą Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddaniew najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych i budynków z zasobu gminnego w składzie:
 
  1. Janina Cwalina -  Przewodnicząca
  2. Bogumiła Małż - Z-ca  przewodniczącego
  3. Agnieszka Dulewicz - członek,
  4. Agnieszka Skupska - członek
 
§ 2
 
Do zadań komisji należy:
  1. Publiczne otwarcie przetargu.
  2. Sporządzenie protokołu postępowania i podjęcie rozstrzygnięć w drodze głosowania.
  3. Dokonanie wyboru  kandydata na nabywcę , najemcę  lub dzierżawcę.
 
§ 3
 
Komisja przetargowa będzie pracować w oparciu o regulamin przetargu, opracowany odrębnie, do każdego przetargu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka
 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198