Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 września 2010 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr  106, poz. 675) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  
 
Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXX sesji odbytej w dniu 21 września 2010 r.
1) uchwała Nr XXX/155/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
2) uchwała Nr XXX/156/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przekazania uchwały wskazanym podmiotom oraz koordynacji zapisów uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
3) uchwała Nr XXX/157/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2011 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2011 rok;
 
4) uchwała Nr XXX/158/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2011 rok;
 
5) uchwała Nr XXX/159/10 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania uchwały dyrektorom szkół a Skarbnika Gminy do stosowania zapisów uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
6) uchwała Nr XXX/160/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 -2017 - zobowiązuje się podinspektora do spraw funduszy pomocowych i zamówień publicznych do podejmowania czynności zapewniających realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
7) uchwała Nr XXX/161/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo - zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego
do monitorowania zmiany studium, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;
 
8) uchwała Nr XXX/162/10 w sprawie wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo, które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przekazania uchwały wskazanym podmiotom oraz koordynacji zapisów uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-09-29 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198