Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2010 r.
zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 1.979.061 zł.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.580.560 zł, w tym ;
- dochody bieżące – 13.128.809 zł,
- dochody majątkowe – 451.751 zł.
2. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.856.195 zł, w tym ;
- wydatki bieżące – 12.536.090 zł,
- wydatki majątkowe – 5.320.105 zł.
 
§ 3.
 
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomzy w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 33,6 KB 58

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-10-22 12:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-10-22 12:25
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-10-22 12:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200