Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 27/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 listopada 2010 r.
projektu budżetu gminy Miastkowo na 2011 r.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się:
1) projekt budżetu gminy na 2011 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 2.
 
Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 2 61,88 KB 71
file typ Załącznik Nr 1 330,63 KB 67

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 09:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-02 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218