Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 stycznia 2011 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad III sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r.
1) uchwała Nr III/7/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 – 2018 – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2011 – 2018;
 
2) uchwała Nr III/8/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2011;
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2011 rok;
 
3) uchwała Nr III/9/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
4) uchwała Nr III/10/10 w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Miastkowo -
- zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do realizacji projektu ‘’Przedszkola w Gminie Miastkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie
z postanowieniem Rady Gminy, realizacja 1 styczeń 2011 r. – 10 lutego 2012 r.;
 
5) uchwała Nr III11/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011;
- zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały;
 
6) uchwała Nr III/12/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania zapisów w statucie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
7) uchwała Nr III/13/10 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kananlizacj- zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania uchwały Wodociągom Wiejskim w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
8) uchwała Nr III/14/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem zapisu określonego przez Radę Gminy - realizacja 2011 rok.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W ó j t
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-10 14:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-10 14:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-08 14:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 281