Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2011 r.
zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 8 uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 27, poz. 689; z 2006 r. Nr 197, poz.1918) zarządzam, co nastepuje:
 
§ 1.
 
  1. Zarządza się wybory sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Miastkowo.
  2. Wybory należy przeprowadzić w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2011 roku zgodnie z harmonogramem zebrań stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do zarządzenia 25,23 KB 70

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 12:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 12:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-07 10:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220