Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  
 
Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad IV sesji odbytej w dniu 28 marca 2011 r.
1) uchwała Nr IV/15/2011 w sprawie uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 – 2018 – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do koordynacji postanowień uchwały, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;
 
2) uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
3) uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej podjęciu;
 
4) uchwała Nr IV/18/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011 - zobowiązuje się pracownika prowadzącego sprawy oświaty do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały.
 
5) uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – zobowiązuje się inspektora do spraw księgowości budżetowej oraz pracownika prowadzącego sprawy oświaty do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały
 
6) uchwała Nr IV/20/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie  Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych;
 
7) uchwała Nr IV/21/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo;
 
8) uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy Miastkowo;
– uchwały wymienione w pkt.6,7 i 8 powierza się do realizacji Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w celu ich monitorowania, niezwłocznie po ich otrzymaniu;
 
9) uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań oraz zapewnienie jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania, realizacja 2011 rok;
 
9) uchwała Nr IV/24/2011 w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji uchwały poprzez zawarcie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;
 
9) uchwała Nr IV/25/2011 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2011 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2011 rok;
 
9) uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do koordynowania realizacji planu pracy Komisji ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2011 rok.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W ó j t
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-12 14:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-12 14:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-07-04 13:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182