Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 maja 2011 r.
rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Działając na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z § 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie za-kresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się do realizacji wnioski, które wpłynęły po 2-krotnym ogłoszeniu w prasie miejscowej („Kontakty” z dnia 21 października 2010 r. oraz „Kontakty” z dnia 17 kwiet-nia 2011 r.), w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Miastkowo (strona internetowa, ta-blica ogłoszeń Urzędu Gminy i w poszczególnych sołectwach) oraz poprzez zawiadomie-nie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania studium o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-rowania przestrzennego gminy Miastkowo, w zakresie określonym Uchwałą Nr XXX/161/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. wraz ze zmianą tej uchwały, przyjętą Uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 marca 2011 roku – zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w „Wykazie wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo” (w załączeniu).
 
§ 2.
 
Wykaz wniosków do zmiany studium wraz z rozstrzygnięciami w sprawie rozpatrzenia wniosków przekazuje się do realizacji zespołowi projektowemu sporządzającemu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, polegającej na wyznaczeniu przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy Miastkowo.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do zarządzenia 38,16 KB 71

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-27 09:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-27 09:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-05-27 09:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211