Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 czerwca 2011 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr  21, poz.113) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VI Sesji Rady Gminy w sprawach:
1)   zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2010 rok;
2)   udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;
3)   zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
4)   zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz  warunków sprzedaży tych napojów;
5)    ustalenia diet sołtysom;
6)    wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania;
7)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego
 
- stanowiące załączniki Nr 1 - 7 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
  1. Upoważniam:
    1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
    2) Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty 5, 6 i 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
  2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 4 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 5 15,88 KB 54
file typ Załacznik Nr 6 27,33 KB 61
file typ Załącznik Nr 7 17,53 KB 52
file typ Załącznik Nr 4 68,51 KB 64
file typ Załącznik Nr 3 87,13 KB 60
file typ Załącznik Nr 2 28,6 KB 56
file typ Załącznik Nr 1 28,06 KB 54

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-16 12:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-16 12:21
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-06-16 14:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183