Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 czerwca 2011 r.
przygotowania projektu uchwały Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr  21, poz.113) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady VI Sesji Rady Gminy w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowo – księgowej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastkowo stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Upoważniam Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-16 15:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-16 15:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183