Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2011 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad VI sesji odbytej w dniu 27 czerwca 2011 r.
1) uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2010 rok;
    uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania
    budżetu za 2010 rok;
- zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania po 1 egz. uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
2) uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
3) uchwała Nr VI/35/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów – zobowiązuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu
i usług do stosowania zmian zawartych w uchwale przy załatwianiu spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalonych przez Radę Gminy, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;
 
4) uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie ustalenia diet sołtysom;
    uchwała nr VI/37/2011 w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich
    wypłacania;
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia wypłacenia sołtysom i radnym diet
w wysokości określonej w uchwałach, od dnia wejścia w życie uchwały;
 
5) uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania Wójtowi wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej w uchwale w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownikom Urzędu, a inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług,
do włączenia uchwały do akt osobowych Wójta, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
6) uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowo – księgowej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastkowo – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do koordynacji zapisów uchwały oraz przekazania uchwały dyrektorom szkół, niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W ó j t
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-07-04 14:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-07-04 14:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190