Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 września 2011 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr  21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VII Sesji Rady Gminy w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
2) zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
3) uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo;
4) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
5) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego;
 
- stanowiące załączniki Nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
1. Upoważniam:
1) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3 i 5  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
2) Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
2. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkty 1, 2 i 4 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski
 
 
 

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-13 11:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-13 11:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194