Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2011 r.
zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 2.119.794 zł.
 
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.235.790 zł, w tym ;
- dochody bieżące – 12.827.053 zł,
- dochody majątkowe – 408.737 zł.
3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16.732.126 zł, w tym ;
- wydatki bieżące – 11.917.846 zł,
- wydatki majątkowe – 4.814.280 zł.
 
§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 33,89 KB 51

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-02 14:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-02 14:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-11-02 14:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 156