Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726  ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ggminie wynosi 2.093.914 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 18.507 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 18.507 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.196.332 zł, w tym ;
- dochody bieżące – 12.652.253 zł,
- dochody majątkowe – 544.079 zł.

 5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16.692.668 zł, w tym ;
- wydatki bieżące –    11.636.498 zł,
- wydatki majątkowe – 5.056.170 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 33,28 KB 57

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-03 09:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-03 09:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-11-03 09:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 179