Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 34/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2011 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad VIII sesji odbytej w dniu 18 listopada 2011 r.

1) uchwała Nr VIII/46/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2012 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2012 rok;

2) uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2012 rok;

3) uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2012 - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku rolnego do końca miesiąca lutego 2011 r. oraz inspektora do spraw księgowości podatkowej do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku w ustawowych terminach – realizacja 2012 rok;

4) uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012 – zobowiązuje się zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przestrzegania postanowień uchwały przy opracowywaniu projektów uchwał obejmujących swym zakresem współpracę z organizacjami pozarządowymi, od wejścia w życie uchwały;

6) uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków w budżecie gminy 2012 r. zgodnie z postanowieniem Rady-realizacja 2012 r.;

7) uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo - zobowiązuje się Kierownika do spraw inwestycji i gospodarki nieruchomościami do monitorowania zmiany studium, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 08:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 08:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 153