Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 35/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726  ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 35.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 35.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 2.618.663 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.809.996 zł, w tym ;
- dochody bieżące – 13.380.361 zł,
- dochody majątkowe – 429.635 zł.

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.306.332 zł, w tym ;
- wydatki bieżące –    12.495.950 zł,
- wydatki majątkowe – 4.810.382 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 36,18 KB 56

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-06 09:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-06 09:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-12-06 10:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 170