Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi zgłoszonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art. 11 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z § 9 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej nie wyrażenia zgody na przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka przez teren działki nr 84 położonej w obrębie gruntów wsi Kaliszki, wniesionej w dniu 18 października 2011r przez Panią Bogumiłę Górską.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Uzasadnienie 22,54 KB 54

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-06 10:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-06 10:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-12-06 10:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 179