Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 stycznia 2012 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad IX sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r.
1) uchwała Nr IX/53/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 -2016 zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2012 – 2016;

2) uchwała Nr IX/54/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2012- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2012 rok;

3) uchwała Nr IX/55/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do stosowania wzorów druków zatwierdzonych przez Radę przy załatwianiu spraw podatkowych, niezwłocznie po wejściu w życie uchwały;

5) uchwała Nr IX/57/2011 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do weryfikacji podmiotów podlegających przedmiotowemu podatkowi, niezwłocznie po wejściu
w życie uchwały;

6) uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do koordynacji uchwały i przekazania odpisów do wiadomości dyrektorom szkół, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

7) uchwała Nr IX/59/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie- zobowiązuje się Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
do przestrzegania zapisów w statucie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

8) uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
w ciągu dróg gminnych – zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do naliczenia opłat zgodnie z postanowieniem Rady, niezwłocznie po wejściu w życie uchwały;

9) uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań oraz zapewnienie jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania,
realizacja 2012 r.;

10) uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2012 rok oraz uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2012 rok
- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu sesji oraz planów komisji ustalonych przez Radę Gminy, realizacja 2012 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-09 12:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-09 12:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197