Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 stycznia 2012 r.
oddania w użyczenie jednostce OSP zabudowanej nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 11 ust.1 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Oddaje nieodpłatnie w użyczenie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogoszewie budynek - remiza OSP o powierzchni zabudowy 93,07m2 i działkę oznaczoną nr 232 o powierzchni 1600 m2, położoną w obrębie wsi Drogoszewo przy ul Długiej 20.
 
§ 2. Ustalam okres użyczenia na czas nieoznaczony w celu realizacji zadań statutowych.
 
§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia strony określą w umowie.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 6/94 Zarządu Gminy Miastkowo z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Ochotniczej Staży Pożarnej w Drogoszewie działki stanowiącej własność Gminy Miastkowo.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski
 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-19 09:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-19 09:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185