Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 stycznia 2012 r.
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; ;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie (Dz.Urz. WP z 2008 r.  Nr 23, poz. 257) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawki za wynajem i korzystanie z obiektów i urządzeń  placówek oświatowych prowadzonych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Ustalam stawki za wynajem i korzystanie z obiektów i urządzeń  Gminnego Ośrodka Kultury  zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważniam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania umów
o korzystanie z obiektów i urządzeń podległych im placówek i do wystawiania rachunków.

§ 4. Wynajmu obiektów i urządzenia dokonuje się na podstawie podania, w którym wynajmujący zaznacza termin wynajmu od (dzień, miesiąc, rok) do (dzień, miesiąc, rok),  konkretny dzień lub dni tygodnia w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.

§ 5. Każdorazowy wynajem obiektów wymaga zawarcia umowy, w której szczegółowo określa się terminy wynajmu, tj. w ust. 2, pomieszczenia przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z wynajmowanych obiektów i urządzeń.

§ 6. Przy jednorazowym wynajmie pomieszczeń kierownik danej jednostki wystawia rachunek po zrealizowaniu usługi,  przy wynajmach na okres dłuższy rachunek za usługi wystawia się w terminie zgodnym z umową.

§ 7. Tracą moc  zarządzenia:

1)  Zarządzenie Nr SG.0151-3/08 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

2) Zarządzenie Nr SG.0151-32/08 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3) Zarządzenie Nr SG.0151-42/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

4) Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

5) Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                               

W ó j t

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 38,55 KB 63

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-25 10:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-25 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-01-25 10:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193