Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 stycznia 2012 r.
oddania w użyczenie jednostce OSP zabudowanej nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.144,  Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281)  oraz § 11 ust.1 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) zarządzam, co następuje:

§ 1. Oddaje nieodpłatnie w użyczenie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnach-Naruszczkach budynek nr 19a – garaż na samochód strażacki o powierzchni zabudowy 77 m2, o powierzchni użytkowej 59 m2 i część działki oznaczonej nr 36 o powierzchni 6000 m2, położoną w obrębie wsi Chojny – Naruszczki, niezbędną do korzystania z budynku oraz wykonywania innych czynności zgodnie z zakresem działania.

§ 2. Ustalam okres użyczenia na czas nieoznaczony w celu realizacji zadań statutowych.

§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia strony określą w umowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr SG. 0151 - 46/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnach- Naruszczkach lokalu użytkowego z zasobu gminnego w budynku nr 19 w Chojnach – Naruszczkach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Jerzy  Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-14 08:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-14 08:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180