Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 marca 2012 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr  21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XI Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)      przyjęcia statutu „Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży”;

2)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

3)      wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.;

4)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016;

5)      zmian w budżecie gminy na 2012 rok;

6)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

7)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku;

8)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miastkowie;

9)      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2012 -2020;

- stanowiące załączniki Nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.1. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt  4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2) Inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

3) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 8 i 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkty 1, 2, 3, 7 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-13 11:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-13 11:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171